Knihy o cyklistice, cykloturistice a cestování

Vydáváme knihy především českým autorům

Nabídka e-shopu

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Domů > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

(dále jen jako „OP”)

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při realizaci objednávek knih, kalendářů, pohlednic, časopisů, litografií, obrazů a dalších produktů vydavatelství CYKLOKNIHY s.r.o., prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

Prodávajícím je vydavatelství CYKLOKNIHY s.r.o., se sídlem Pod Vinicemi 931/2, Severní předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 26317974, DIČ: CZ26317974.

Společnost CYKLOKNIHY s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13098.

Kupujícím je osoba nebo firma, která si objedná u prodávajícího knihy, případně další nabízené zboží.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto OP společnosti CYKLOKNIHY s.r.o. (dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cykloknihy.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „E-SHOP“).

1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

 1. a) za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
 2. b) podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Znění OP může prodávající kdykoli jednostranně změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

2. Sdělení prodávající před uzavřením kupní smlouvy

2.1 Prodávající prohlašuje, že:

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek jednotlivého operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy),
 2. b) kupní smlouvou lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce,
 3. c) veškerá prezentace zboží umístěná v E-SHOPU je informativního charakteru,
 4. d) ceny jednotlivého zboží jsou v E-SHOPU uváděny včetně DPH. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody dodání a způsobu úhrady; v případě osobního odběru v předem dohodnutém termínu na adrese redakce jsou tyto náklady 0,- Kč,
 5. e) nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-SHOPU; tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek,
 6. f) kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží ode dne převzetí zboží,
 7. g) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou,
 8. h) přijatá objednávka kupujícího včetně jejího potvrzení ze strany prodávajícího bude spolu s aktuálním znění OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná,
 9. i) v případě existence jakékoliv stížnosti má prodávající primárně zájem na smírném řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat emailem na adresu redakce@cykloknihy.cz popřípadě písemně na adresu prodávajícího. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů,
 10. j) dozorovým a kontrolním orgánem státní správy jsou zejména Česká obchodní inspekce, příslušný Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, apod. (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v rámci E-SHOPU. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 3. c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího (akceptací), které je prodávajícím zasíláno kupujícímu na emailovou adresu kupujícího.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 729699389/0800 vedeným u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“);

– bezhotovostně platební kartou;

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– v hotovosti v provozovně prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

 

5. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a zároveň uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně veškerých nákladů na jeho dodání. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

 

6.Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 1. a) u dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. b) u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 3. c) u dodávky knih, kalendářů, novin, periodik nebo časopisů.

6.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

6.4. V případě uznání oprávněnosti vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním způsobem na bankovní účet určený kupujícím.

6.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

 

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

– zaslání prostřednictvím České pošty s.p.,

– osobní odběr na výstavách, veletrzích a sportovních akcích (v redakci jen ve výjimečných případech),

přičemž nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny v E-SHOPU.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Dodací lhůta uvedená v nabídce zboží má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby skutečná dodací lhůta odpovídala dodací lhůtě podle této nabídky.

7.4. Součástí zásilky je daňový doklad – faktura.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na určené místo. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem poštovnímu doručovateli nebo poště kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.7. Veškerá sdělení prodávajícího ohledně dodání zboží budou kupujícímu doručována na emailovou adresu kupujícího.

7.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím dány kupujícímu na vědomí.

 

8. Práva z vadného plnění; odpovědnost prodávajícího, způsob reklamace zboží

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.

8.3. Kupující zboží podle svých možností prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

8.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.6. Kupující může reklamaci uplatnit osobně v provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží na tuto adresu. Zásilka musí zejména obsahovat:

 1. a) reklamované zboží,
 2. b) kopii dokladu o koupi,
 3. c) popis závady,
 4. d) kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd.),
 5. e) požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace bude takové oznámení předáno kupujícímu na místě.

8.7. Prodávající o přijetí k reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

9.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené v E-SHOPU uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.4. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.cykloknihy.cz a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nabývají tyto OP účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí výhradně českým právem.

10.3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

10.4. Prodávající informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali jeho.

10.5. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Kupující souhlasí s tím, aby mu byly doručovány ochodní nabídky výhradně na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: CYKLOKNIHY s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, Severní předměstí, 301 00 Plzeň

adresa elektronické pošty: redakce@cykloknihy.cz

telefon: 77777 21 28

 

V Plzni dne 18. července 2018

 

CYKLOKNIHY s.r.o.

zastoupené Jiřím Říhou

jednatelem